Stadgar

Stadgar för SFAM Kronoberg
Svensk förening för allmänmedicin inom Landstinget Kronoberg
Organisationsnummer: 829502-8594

antagna vid konstituerande möte i Växjö den 20 mars 1995

§ 1 Föreningen utgöres av de medlemmar i Svensk Förening för AllmänMedicin (SFAM), som är verksamma inom Kronobergs län.
§ 2 Föreningens ändamål är att främja forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildningsverksamhet inom allmänmedicinen inom Kronobergs län.
§ 3 Medlem i SFAM, verksam inom Kronobergs län, erhåller medlemsskap i SFAM Kronoberg. Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet. Medlem, som utträder ur SFAM, anses också ha utträtt ur SFAM Kronoberg.
§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare och kassör, samt minst tre övriga ledamöter, varav någon gärna får vara medlem i den lokala distriktsläkarkretsens styrelse. Styrelse väljes på årsmöte. Lokalt SFAM-ombud utses inom styrelsen.
§ 5 Styrelsen skall sammanträda minst en gång per termin. Styrelsen kallas till sammanträde om minst två styrelsemedlemmar begär det. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter inklusive ordföranden är närvarande. Vid omröstning inom styrelsen äger vid lika röstetal ordföranden utslagsröst.
§ 6 Föreningens ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
§ 7 Föreningens årsmöte äger rum under tiden januari-mars på dag som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet tillställs medlemmarna senast två veckor i förväg.
Vid årsmötet:
– föredrages styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse;
– beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen;
– fastställes årsavgift;
– väljes ordförande och övriga styrelseledamöter, två revisorer, samt valberedning, som skall bestå av två personer.
§ 8 Styrelsen kallar till föreningsmöte minst två veckor i förväg. Vid årsmöte och föreningsmöte äger, förutom medlem, annan inbjuden närvara, men ej delta i beslut.
§ 9 Omröstning sker öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten. I andra frågor än personval har ordföranden utslagsröst.
§ 10 Beslut om ändring av stadgarna kan endast fattas vid årsmöte. Förslag till stadgeändring görs skriftligt till styrelsen senast två månader före årsmötet. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För stadgeändring krävs att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna stödjer förslaget.