Publicerat

Tanken är att här ska finnas information artiklar och avhandlingar som har publicerats av allmänläkare i Kronoberg. Nedanstående lista gör inte anspråk på att vara komplett. Hör gärna av dig om du vill lägga till något.

Publicerat

2013 presenterades uppföljaren
”Vårdval Kronoberg – kartläggning av Primärvården i Kronobergs län före och efter Vårdval – en jämförande studie”.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att länets befolkning och patienter som besökt vårdcentralerna var nöjdare med primärvården efter tre år med vårdval.  Små vårdcentraler har genomgående något bättre resultat medan driftsform har mindre betydelse.  Några säkra undanträngningseffekter av svagare patientgrupper har inte framkommit.  Däremot ses tecken som kan tyda på en försämrad arbetsmiljö för personalen.  Det påvisades en stor oförklarad variation mellan vårdcentraler för många av de studerade variablerna. Av Helene Ekström, Sara Holmberg och Annika Karlsson. FoU Kronoberg, FoU-rapport 2013:2. Sammanfattning finns även i nr av Läkartidningen.

15 september 2011 blev Hans Thulesius
docent i allmänmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Malmö.

2010 presenterades
”Vårdval Kronoberg – Rapport Baslinjemätning” en genomgripande kartläggning av hur primårvården såg ut i Kronobergs län innan ”Vårdval Kronoberg” infördes den 1 mars 2009. Undersökningen utfördes av landstingets FoU-enhet i samarbete med bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB). Flera medlemmar från SFAM Kronoberg har också bidragit med sitt kunnande. En sammanfattning finns i nummer 4, 2010 av tidskriften Allmänmedicin.

Den fullständiga rapporten finns här.

Hösten 2008
gjordes en uppföljning av den enkät SFAM Kronoberg gjorde 1996 angående hur fortbildningen ser ut för länets distriktsläkare. Rapporten som publicerades i tidskriften Allmänmedicin kan du läsa här.

 

Avhandlingar

2014 disputerade Eva O Melin
vid Lunds Universitet under rubriken:
”Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain. Alexithymia, depression and salivary cortisol. The Affect School and Script Analysis Therapy”

2010 försvarade Mattias Rööst
sin avhandling: ”Pre-hospital Barriers to Emergency Obstetric Care: Studies of Maternal Mortality and Near-miss inBolivia and Guatemala” vid Uppsala Universitet.
Abstract på engelska och spanska! finns här.

2008 fick Katarina Hedin SFAMs pris
”Årets avhandling” för sin avhandling: ”Infections in small children and their families – symptoms, consultations and antibiotics”. En kortversion på svenska finns här.

2007 disputerade Daniel Albertsson
vid Göteborgs universitet med sin avhandling: ”Hip fracture prevention by screening and intervention of elderly women in Primary Health Care”. Abstract finns här.

2005 disputerade Heléne Ekström
vid Lunds Universitet under rubriken
”Keeping My Ways of Being – Middle-aged women and menopause”.
Abstract finns här.

2004 disputerade Sara Holmberg
vid Uppsala Universitet på sin avhandling:
”Musculoskeletal Disorders among Farmers and Referents, with Special Reference to Occorence, Health Care Utilization and Etiological Factors: A Population-based Study”.
Abstract finns här.

2003 fick Hans Thulesius SFAMs pris
”Årets avhandling” för: ”Balancing – Cancer from a primary care perspective. Diagnosis, posttraumatic stress, and end-of-life care.” vid Lunds Universitet. Abstract finns här.

1994 disputerade Christer Petersson
vid Lunds Universitet med avhandlingen ”Day-care, diseases and drugs – studies of risk factors for respiratory tract infections in pre-school children”. Vi återkommer med mer information när vi funnit ett abstract i digital form.

2014 disputerade Eva O Melin
vid Lunds Universitet under rubriken
”Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain. Alexithymia, depression and salivary cortisol. The Affect School and Script Analysis Therapy”